Privacy & Kwaliteit

Privacy

Psychologenpraktijk Yalcin gaat zorgvuldig om met het verwerken van gegevens van patiënten. In het kader van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming –AVG worden deze zorgvuldig behandeld en beveiligd.  Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacy statement. Privacystatement.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Rechten en Plichten

Zodra u besluit een behandeling te volgen bij Psychologenpraktijk Yalcin ontstaat er een behandelovereenkomst. De rechten en plichten van u en uw hulpverlener zijn vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelobvereenkomst (WGBO).

Kwaliteit

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Psychologenpraktijk Yalcin beschikt over een kwaliteitsstatuut waarin de belangrijkste behandelinhoudelijke- en organisatorische beleidsdocumenten zijn opgenomen. De kwaliteitsstatuut is op te vragen bij uw behandelaar of via info@psychologenpraktijkyalcin.nl

Beroepscode

Een GZ- psycholoog heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: https://www.lvvp.info/voor-clienten/wat-is-eerstelijns-psychologische-zorg/

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle GZ- psychologen (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.
Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Effectmetingen

Psychologenpraktijk Yalcin is verplicht mee te werken aan de zogenaamde Routine Outcome Monitoring om onder andere het effect van de therapie te meten. In dat kader wordt u op diverse momenten gevraagd een vragenlijst in te vullen; voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie. Samen met u worden de resultaten van deze metingen besproken.

Informatievoorziening aan of van derden

Er wordt regelmatig om medische informatie gevraagd vanuit bedrijfs-/verzekeringsartsen over patiënten. Deze aanvragen vallen nadrukkelijk onder het medisch beroepsgeheim en worden zorgvuldig onder behandeling genomen. Dat houdt in dat een informatie verzoek vergezeld dient te gaan van een schriftelijke en ondertekende machtiging van u. Daarnaast moeten dergelijke aanvragen voldoen aan de privacy- en zorgvuldigheidsrichtlijnen die opgesteld zijn door de KNMG (Koninklijke Nederlansche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst).
Soms is het nodig ter bevordering van uw behandeling informatie op te vragen bij derden; hiervoor vraagt uw behandelaar altijd uw schriftelijke toestemming.
Correspondentie aan derden dan de huisarts zal eerst met u worden besproken alvorens deze te worden verstuurd. Uw zorgverzekeraar ontvangt een beperkt aantal gegevens t.b.v. de declaratie van uw behandeling.

Meldcode huiselijk geweld

Onze professionals zijn verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt zorgmedewerkers bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen zij of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verwijsindex (VIR)

De VIR is een digitaal systeem dat signalen van hulpverleners over jongeren waar een hulpverlener zich zorgen over maakt (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut dan hopen we natuurlijk dat u naar ons toe zult komen zodat we het samen kunnen proberen op te lossen.
Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten waarbij wij zijn aangesloten;

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/